Σημείωσε ερωτήσεις ή προκλήσεις  αντιμετωπίζεις στην επιχείρησή σου. 
Εάν είναι εφικτό θα συμπεριλάβω το αντίστοιχο εκπαιδευτικό video μέσα. 

Σε ευχαριστώ για τη συνεργασία

Γνώρισε
την ομάδα

Μανώλης Ισχάκης

Δημιουργός Μεθόδου 

Brain Activation Method ®

Μαρία Φιλιπαίου

Brain Activation Method®

Κύριλλος Διαμαντίδης

Brain Activation Method®